©2018 by ViBoSa. Proudly created with Wix.com

Lähteitä työn iloon. ISBN, 978-952-5607-47-5

Kirjoittaja  osoittaa miten työ ja sen tarkoitus luontevasti jäsentyvät kristillisen uskon kokonaisuuteen. Hän näyttää hyvin uskottavasti, miten uskontunnustuksen, käskyjen ja Isä meidän -rukouksen valossa on mahdollista nähdä työmme kristillisen elämäntulkinnan elimellisenä osana. Siten työ osoittautuu enemmäksi kuin vain hikeä ja kyyneleitä ohdakkeiden ja orjantappuroiden keskellä. Työmme antaa myös osallisuutta siihen iloon, jonka saamme kokea ihmisinä ja kristittyinä. John Vikström, arkkipiispa emeritus


Kiirja on mainio viisauden ja ymmärryksen lähde aiheeseen, johon harvat sananjulistajat ovat paneutuneet. Boris kirjoittaa selkeästi ja helppotajuisesti. Hän houkuttelee lukijaa koko ajan jatkamaan aiheeseen syventymistä. Kun sinä lukijana saat uutta oivallusta ja ymmärrystä arkityösi jumalallisesta ulottuvuudesta, tulemme saamaan monia esimerkkejä Jumalan valtakunnan ”kirkkausulottuvuuden” ilmenemisestä. Suosittelen, että hankit tämän kirjan ja kerrot sen sisällöstä kaikille läheisillesi.
J. Gunnar Olson, Kristillisen kauppakamarin ICCC:n perustaja
 

Lähteitä työn iloon

€25,00Pris
 • Johdanto ......................................................................7

  Osa I Työelämä  ........................................................9

  Haasteita ....................................................................11

  Katsaus historiaan  ...................................................13

  Työnäkemys vaikuttaa  ............................................17

  Työn funktiot  ...........................................................23

  Työmotivaatio ja työstressi .....................................27

  Visio, strategia ja passio  ..........................................33

  Väsynyt ja/vai uupunut ...........................................37

  Osa II Alkulähteet ..................................................41

  Uskontunnustus ........................................................43

  Kolme hyvää syytä työlle  ........................................45

  Miksi työ on sekä iloa että vaivaa?  .........................49

  Uskontunnustus ja johtajuus  .................................53

  Sisältö .........................................................................59

  Kymmenen käskyä ....................................................63

  Työn etiikka nousee käskyistä  ................................65  .........................................................................81
  Käskyihin perustuva rukous  ...................................83

  Isä meidän -rukous  ..................................................85

  Herran rukous työhön sovellettuna  ......................87

  Sisältö .........................................................................95

  Rukous yrityksen puolesta  ......................................97

  Työntekijän rukous  .................................................98

  Johtajan rukous  ........................................................99

  Rukous johdatuksessa elämisestä .........................100

  Osa III Johtopäätökset  .........................................103

  Kaksi elämäntapaa  .................................................105

  Terve tärkeysjärjestys ja elämänasenne ............   111

  Hyvä työ  ..................................................................115

  Provosoiva kertomus .............................................121

  Kuka on saanut eniten aikaan? .............................123

  Eheys  .......................................................................127

  Itsetutkistelua  .........................................................131

  Kysymyksiä keskustelun pohjaksi ........................134

 • Työ on tärkeää, suorastaan elintärkeää. Ilman työtä elämä maan päällä ei voi jatkua. Mutta mitä työ oikeastaan on? Miten siihen pitäisi suhtautua? Onko se voimavara vai rasite, voimanlähde vai voimavaras? Onko olemassa parempia ja huonompia töitä?

  Kysymyksiä voisi jatkaa: Teemmekö työtä saadaksemme vapaata vai olemmeko vapaalla jaksaaksemme tehdä työtä? Onko totta usein kuultu väite, että uskonpuhdistaja Martti Luther on yksi suurista syyllisistä ajassamme yleiseen työuupumukseen? Entä mikä edistää työn iloa ja työssä jaksamista?

  Pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin kristillisen uskon ja sen todellisuuskäsityksen pohjalta. Koen että uskolla on merkitystä myös arkielämässä ja työssä. Lähtökohtana käytän lähteitä, joiden on kristillisessä kirkossa kautta aikain katsottu tiivistävän kristillisen elämänkatsomuksen, maailmankuvan, ihmiskuvan ja kristilliset arvot. Tarkoitan uskontunnustusta, kymmentä käskyä ja Isä meidän -rukousta eli Herran rukousta.
   
  Sellainen, minkä tunnemme liiankin hyvin, voi joskus olla niin tuttua, ettemme täysin oivalla sen sisältöä. Tavoitteeni on kaivaa esiin nämä kolme lähdettä ja päästää niiden raikkaat ja elämää ylläpitävät vedet pulppuamaan vapaasti. Kokemukseni on, että mitä enemmän syvennymme niihin, sitä enemmän ne vaikuttavat persoonallisuuteemme, elämäntapaamme ja työhömme.  Olin vuosia sitten mukana käynnistämässä suntion näyttötutkintoa nykyisessä Kredussa Uudessakaarlepyyssä. Sitä varten minun itseni piti suorittaa tutkintomestarin tutkinto. Koulutuksen yhteydessä meidän opiskelijoiden piti määritellä, mitä ’ammattitaito’ tarkoittaa. Muotoilimme ryhmätyönä toinen toistaan hienompia määritelmiä. Lopulta luentoa pitävä kasvatustieteen professori sanoo: ”Niin, ammattitaitohan tarkoittaa sitä että osaa asiansa.” Niin yksinkertaista ja itsestään selvää! Kyse on käytännön sovelluksesta.
   
  Tässä kirjassa haluan soveltaa kristillisen uskon perusteita työelämään. Kirja koostuu kolmesta osasta: Ensimmäisessä osassa tarkastelen työelämää erilaisista yleisistä näkökulmista noihin kolmeen lähteeseen perustuen, ilman että erikseen mainitsen niitä tekstissä kovinkaan usein. Toisessa osassa osoitan konkreettisemmin, miten ne antavat rakennusmateriaalia elämään kaikkinensa ja erityisesti työhön. Kolmannessa osassa on loppupäätelmien vuoro. Kirjan taustalla ovat kiinnostukseni johtajuuteen, työelämän kysymyksiin ja yrityskulttuuriin, stressinhallinnasta kirjoittamani kirja Fri från stress och tristess. Ett vidare perspektiv på stress och utmattning, samoin kuin vuosien syventyminen noihin kolmeen varhaiskristilliseen lähteeseen.
   
            Boris Salo
  Pietarsaaressa elokuussa 2019, muutamaa päivää ennen kuin jään eläkkeelle palkkatyöstä, kirjoitettu siinä toivossa, ettei eläkkeelle jäänti merkitse työn loppumista elämästäni.